Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggkomponenter > Läs mer om Sockelelement  Legalett vattenburen golvvärme
Legalett grundsystem med nivåjusterare
Legalett Sockelelement
Armeringskorgar - anpassningsbart och effektivt
Välisolerad och minimal risk för fukt och mögelskador

Fuktsäkert

I många sockelkonstruktioner som förekommer på marknaden blir temperaturdifferensen vid anslutningen mellan vägg och grund så stor att risken för röt- och mögelangrepp är betydande.
Om sockelns isolering är för dålig eller finns placerad långt in i grunden uppstår risk att den

varma inomhusluften kyls av så pass mycket att farlig fukthalt nås. En temperatursänkning på 4-5 grader innebär att den relativa fuktigheten kommer överstiga den kritiska nivån på 73 % som är en gräns då mögeltillväxt och röta kan uppkomma.

Med Legaletts sockelelement, börjar isoleringen i linje med husets utsida och bygger obrutet inåt. Därmed tillåts inte kylan att tränga långt in i konstruktionen.

 

Legalett

Betongsockel

Årsmedeltemperatur + 5 0C
Årsförbrukning 1 m synlig sockel = 8,4 kWh
Lägsta invändiga yttemperatur = +20 0C

Årsmedeltemperatur + 5 0C
Årsförbrukning 1 m synlig sockel = 30kWh
Lägsta invändiga yttemperatur = +13 0C

Tjock isolering mot utomhusmiljön hindrar kylan att tränga in.

  • Låg fukthalt mot väggen och minimal värmeförlust

Kylan tränger in i konstruktionen med låg temperatur i anslutning till inomhusmiljön som följd.

  • Förhöjd fukthalt i syllen och risk för fuktskada!

 

  Tjock isolering i sockelns ytterkant Stor värmeförlust
Legalett

Köldbrygga

Risk för tjälinträngning


Liten värmeförlust – hög bärighet

Grund med golvvärme är normalt husets varmaste del. Därför är utformningen av sockelns isolering mycket viktig då det är här kontakt mellan den kalla utomhusmiljön och den varma grundplattan är störst. 
På grund av att laster från huset normalt också skall överföras från vägg till grund uppstår lätt en konflikt mellan lastbärighet och isolering i sockeln. Flera på marknaden förekommande lösningar är utformade med hänsyn till främst en av dessa uppgifter, medan den andra mer eller mindre lämnas därhän.

Delade kantelementläsningar med vertikalt isolerskikt placerat en bit in i grunden (t.ex. så kallade F-element), har nackdelen med är att ingen, eller en mycket begränsad lastspridning kan ske då väggens upplag utgörs av ett smalt och i många fall grunt fundament som saknar eller har en tämligen svag sammankoppling med grundplattan. Resultatet blir lätt ett alltför högt marktryck och oönskad deformation med skador som följd, redan vid små belastningar.

Legaletts lösning med Sockelelement 160 är en lösning som är framtagen för att kunna kombinera dessa två uppgifter. Vägglasten överförs på ett mycket effektivt sätt inåt grunden för lastspridning i den bärande plattan. På detta sätt klaras hög statisk hållfasthet i kombination med ett av marknadens bästa isolervärden för bärande sockellösningar.

Legalett Sockelelement

Med konsol enligt beskrivning på ett centrumavstånd av 1 m blir U-värdet för kantbalken 0,20 med 150 mm fotskiva.
Legalett Sockelelement

Simulerat värmeflöde - ofasat element
U-värde genom kantbalk med 150 mm fotskiva 0,19

Simulerat värmeflöde - fasat element
U-värde genom kantbalk med 150 mm fotskiva 0,24